Logo OMIC
 
  Home Contact OMIC En
 
Download E-Book
 
 
OMIC Food Safety Newsletter No.431
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนมิถุนายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนพฤษภาคม 2560)
★ เรื่องผลการเฝ้าติดตามตรวจสอบสารพิษอันตรายในอาหารสัตว์ประจำปี 2559
★ งาน Thailand Retail, Food & Hospitality Services 2017

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.430
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2560)
★เรื่องการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนของมาตรฐานและข้อกำหนดเฉพาะของสินค้าอาหารและสารปรุงแต่ง ฯลฯ
★งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติไทเป (Food Taipei 2017)
★ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.429
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ต้นเดือนพฤษภาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2560)
รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2560)
ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.428
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนเมษายน 2560)
- เรื่องการจัดการเนื้อไก่ ฯลฯ จากประเทศบราซิล
- ผลการตรวจสอบแบบ Monitoring สารอันตรายในอาหารสัตว์ประจำปี 2559
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนเมษายน 2560)
★เกี่ยวกับ “FOOMA JAPAN 2017”
★เรื่อง “การสำรวจแนวโน้มการบริโภคอาหารญี่ปุ่น (ประเทศไทย)” โดย JETRO

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.427
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนมีนาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนมีนาคม 2560)
- เรื่องการจัดการเนื้อไก่ ฯลฯ จากประเทศบราซิล
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2560)

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.426
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (กลางเดือนมีนาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนมีนาคม 2560)
- เรื่องการกำหนดแผนควบคุมและชี้แนะเกี่ยวกับสินค้าอาหารนำเข้าประจำปี 2560
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคม 2560)
★ เรื่อง “ฮาลาล มาร์เก็ต แฟร์”

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.425
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการ ตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนมีนาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนมีนาคม 2560)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนมีนาคม 2560)
★ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.424
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
- การแก้ไขข้อกำหนดและมาตรฐานของอาหารและสารเติมแต่ง
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
★ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.423
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
★ งาน “FOODEX JAPAN 2017”
★ เกี่ยวกับ EFSA “OpenFoodTox”
★ ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.422
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนมกราคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนมกราคม 2560)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนมกราคม 2560)


Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.421
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการ ตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนมกราคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนมกราคม 2560)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนมกราคม 2560)
★เรื่องงานแสดงสินค้าอาหาร “THAIFEX-World of Food Asia 2017” ในประเทศไทย
★เรื่องการเริ่มประกาศรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สำหรับอาหารและเครื่องสำอางโดย US FDA

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.420
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ปลายเดือนธันวาคม 2559)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนธันวาคม 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนธันวาคม 2559)
★เรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อซัลโมเนลล่าที่เกิดขึ้นกับสัตว์ปีกมีชีวิตโดย US-CDC
★เรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางข้อมูลโภชนาการและรายการวัตถุดิบสำหรับอาหารที่บรรจุห่อแล้วของประเทศแคนาดา

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.419
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2559)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ต้นเดือนธันวาคม 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2559)
★ประกาศสรุปโปรแกรมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารปี 2558 ของ USDA
★การสำรวจเป้าหมายของ CFIA (Mycotoxin, Perchlorate, Coumarin)

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.418
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2559)
รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559)
การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2559)
★โรคไข้หวัดนก

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.417
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ต้นเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
-ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2559)
★ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร
★เรื่องงานแสดงสินค้าอาหารและเกษตรประเทศเมียนมาร์

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.416
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนตุลาคม 2559)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2559)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2559)

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.415
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระ โดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (กลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม 2559)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม 2559)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนตุลาคม 2559)


Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.414
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนกันยายน 2559)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ต้นเดือนถึงปลายเดือนกันยายน 2559)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนกันยายน 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2559)
★เรื่องการพิจารณาระบบ Positive List สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหารและภาชนะบรรจุภัณฑ์
★เรื่องการแก้ไขบางส่วน “เกี่ยวกับการอนุญาตติดแสดงอาหารเพื่อสุขภาพชนิดพิเศษ”

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.413
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (กลางเดือนกันยายน 2559)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนกันยายน 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน 2559
★เรื่องการกำหนดหน้าที่ควบคุมและป้องกันอันตรายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารตามข้อกำหนดในกฎหมายป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ
★ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.412
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแบบ Monitoring ล่าสุด (ความถี่ในการตรวจสอบ 30% ตรวจสอบแบบอิสระโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ฯลฯ) (ต้นเดือนกันยายน 2559)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน 2559)
★เรื่องทบทวนการขึ้นทะเบียนอาหารหรืออาหารสัตว์ที่ใช้เป็นสารขับไล่หรือสารล่อแมลงโดย ECHA
★เรื่องการตรวจสอบสัตว์น้ำในหน่วยกักกันสัตว์

Download File TH, Download File JPPage : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |