Logo OMIC
 
  Home Contact OMIC En
 
Download E-Book
 
 
OMIC Food Safety Newsletter No.448
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนมกราคม 2561)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.447
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนมกราคม 2561)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนมกราคม 2561)
★ งาน THAIFEX 2018
★ เรื่องโปรแกรมผู้นำเข้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามความสมัครใจ (VQIP) ตาม FSMA

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.446
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนธันวาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนมกราคม 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)(ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม 2560)
★ ผลการเฝ้าติดตามและให้คำชี้แนะตามแผนการเฝ้าติดตามและให้คำชี้แนะเกี่ยวกับสินค้าอาหารนำเข้าประจำปี 2560 (รายงานฉบับกลาง)
- ตัวอย่างรายการยื่นขอนำเข้า รายการตรวจสอบและรายการฝ่าฝืน (ตัวเลขจากรายงานเบื้องต้นตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2560)
★ การจัดการกับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของ Pueraria mirifica


Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.445
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (กลางเดือนธันวาคม 2560)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคม 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนธันวาคม 2560)
★ ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.444
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560)
★ เรื่องผลการเฝ้าติดตามตรวจสอบสารพิษอันตรายในอาหารสัตว์ เดือนเมษายนถึงตุลาคมปี 2560 โดย FAMIC
★ เรื่องการติดเชื้อซัลโมเนลล่าที่มาจากมะละกอของประเทศเม็กซิโกในกลุ่มคนจำนวนมากโดย FDA และ CDC

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.443
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560)
★ ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.442
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนตุลาคม 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560)
★ เรื่องการเปิดเผยวันและตารางกำหนดการบังคับใช้ FSMA
★ เรื่องการจัดงาน SIAL INTERFOOD JAKARTA 2017

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.441
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม 2560)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนตุลาคม 2560)
★เรื่องการแก้ไขบางส่วนของการตรวจสอบแบบ Monitoring เกี่ยวกับ Fipronil ในไข่ไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่ไก่นำเข้า


Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.440
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการ
- ตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนตุลาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนกันยายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2560)
★ เรื่องเริ่มการกักกันผลิตภัณฑ์จากนม

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.439
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (กลางเดือนกันยายน 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน 2560)
★ Q&A เกี่ยวกับการปนเปื้อน Fipronil ของไข่ไก่ใน EU (สหภาพยุโรป) ฯลฯ

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.438
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2560)
★ ประกาศเรื่อง “ผลการเฝ้าติดตามและให้คำชี้แนะตามแผนเฝ้าติดตามและให้คำชี้แนะเกี่ยวกับอาหารนำเข้า” ประจำปี 2559
★ เรื่องผลการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหาร ประจำปี 2556-2557

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.437
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (กลางเดือนสิงหาคม 2560)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (กลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (กลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2560)


Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.436
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (กลางเดือนสิงหาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนสิงหาคม 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนสิงหาคม 2560)
★ เรื่องการแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานบางส่วนของอาหารและสารเติมแต่ง
★ ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.435
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนกรกฎาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2560)
★ RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2560)
★ เรื่องการให้ข้อมูลผลการเฝ้าติดตามโดย FAMIC
★ ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.434
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนกรกฎาคม 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2560)
★ เรื่องงาน WORLD FOOD EXPO 2017 (WOFEX2017)

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.433
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ปลายเดือนมิถุนายน 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนมิถุนายน 2560)
★รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2560)
★ผลการตรวจสอบแบบ Monitoring โดยศูนย์ตรวจสอบอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร (FAMIC)

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.432
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (กลางเดือนมิถุนายน 2560)
- รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%) (ต้นเดือนมิถุนายน 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนมิถุนายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ต้นเดือนมิถุนายน 2560)
★ เรื่องการเริ่มบังคับใช้โปรแกรมตรวจยืนยันผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ (FSVP) ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง ความปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของสหรัฐอเมริกา
★ Taichung Int’l Tea, Coffee and Bakery Show (TCFB Taichung)

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.431
★ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ต้นเดือนมิถุนายน 2560)
★ รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนพฤษภาคม 2560)
★ เรื่องผลการเฝ้าติดตามตรวจสอบสารพิษอันตรายในอาหารสัตว์ประจำปี 2559
★ งาน Thailand Retail, Food & Hospitality Services 2017

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.430
★เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2560)
★เรื่องการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนของมาตรฐานและข้อกำหนดเฉพาะของสินค้าอาหารและสารปรุงแต่ง ฯลฯ
★งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติไทเป (Food Taipei 2017)
★ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPOMIC Food Safety Newsletter No.429
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
- รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100% (ต้นเดือนพฤษภาคม 2560)
- การฝ่าฝืนการนำเข้าของสินค้าไทย (ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2560)
รายงาน RASFF รายเดือน
- ข้อมูลการฝ่าฝืนของรายการสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU) (ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2560)
ถาม-ตอบเรื่องความปลอดภัยอาหาร

Download File TH, Download File JPPage : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |